Letadlo

Předškoláci

 

PROVOZ MŠ OD 12. 4. 2021

 

 1. MŠ bude otevřena POUZE pro děti, plnící povinnou předškolní docházku a děti rodičů vybraných profesí IZS.
 2. Každé pondělí a čtvrtek bude probíhat ranní testování dětí.
 3. Testování musí probíhat přímo ve škole, nelze testy dělat předem doma.
 4. Budeme používat centrálně distribuované LEPU testy, nenoste si vlastní.
 5. Nikoho nemůžeme nutit k testování. Pokud s testováním nesouhlasíte, bude mít Vaše dítě omluvenou absenci. Nelze mu umožnit prezenční výuku. 
 6. Testování se netýká dětí, které mají laboratorně potvrzené prodělání nemoci COVID 19 před méně, než 90 dny (potvrzením bude zpráva lékaře, laboratorní zpráva – i elektronická, kde bude jasně vyznačena identifikace dítěte a datum prvního pozitivního testu). Potvrzení předloží zákonný zástupce ráno při nástupu do MŠ.
 7. Vaše děti si budete testovat sami (s instruktáží zaměstnanců MŠ) a poté vyčkáte s dítětem venku 15 minut na výsledek testu. Prosím počítejte se zdržením (a s počasím) a zkuste rozložit příchody. Ráno budeme připravené u testů už od 6.30.
 8. Průběh testování: Testovat se bude venku pod přístřešky vedle vchodů do MŠ. V případě nepříznivého počasí se bude testovat v určeném vnitřním prostoru. S instruktáží zaměstnanců MŠ provedete dítěti test. Test bude podepsán a označen časem provedení. Venku vyčkáte 15 minut na výsledek testu (roušky, rozestupy 1,5 m). Po negativním testu bude umožněn dítěti vstup do MŠ.
 9. Rodiče jsou MŠ telefonicky informováni o délce ranního testu.
 10. Zákonní zástupci mladších dětí zaměstnaní u IZS mají možnost přihlásit své dítě k docházce do MŠ do naplněnosti tříd.

 

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

MŠ zajišťuje povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 do 6 (popřípadě 7) let a to formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu 4 souvislých hodin denně. Začíná prvním školním dnem v měsíci září a končí posledním školním dnem v měsíci červnu – povinné vzdělávání se nekoná ve dnech prázdnin v základních a středních školách

 • Vzdělávání probíhá denně od 8.00 do 12.00 hodin

 • V případě nenadálé absence dítěte (nemoc nebo úraz) oznámí zákonní zástupci tuto skutečnost telefonicky nebo prostřednictvím záznamníku bez zbytečného odkladu mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti

 • Zákonný zástupce v případě nepřítomnosti dítěte, které plní povinné vzdělávání, z jiných důvodů než nemoc (např. rodinná dovolená, ozdravný pobyt, sportovní soustředění, pobyt u prarodičů) požádá minimálně  týden předem mateřskou školu o uvolnění a to písemně - „Žádost o uvolnění“, která je uveřejněna na webových stránkách mateřské školy)

 • V případě neomluvené nepřítomnosti dítěte, která je delší než 3 dny, bude mateřská škola požadovat doložení důvodů, které k této skutečnosti vedly – písemné vyjádření zákonného zástupce, potvrzení lékaře

 • Při opakované neomluvené absenci bude záležitost řešena v souladu s právními předpisy


 • Příloha č. 1 školního řádu

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Povinné předškolní vzdělání lze plnit formou individuálního vzdělávání. Pokud se bude touto formou dítě vzdělávat převážnou část roku je povinností zákonného zástupce nejpozději tři měsíce před zahájením školního roku, oznámit tuto skutečnost mateřské škole – nejpozději do konce měsíce května.

Oznámení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

 • vymezení období, po které bude dítě individuálně vzděláváno

 • důvody tohoto vzdělávání

Termíny pro ověření úrovně dosahovaných očekávaných výstupů:

 • od 25. do 30. listopadu kalendářního roku v odpoledních hodinách

 • náhradní termín od 1. do 10. prosince kalendářního roku v odpoledních hodinách

 • vybraný termín zákonný zástupce nahlásí mateřské škole

 • na základě ověření očekávaných výstupů může škola doporučit další formy individuálního vzdělávání, nebo návštěvu PPP pro posouzení školní zralosti

  Doporučené vzdělávací oblasti:

 • školní vzdělávací program – uveřejněn na www.mscenticka, nebo v MŠ

 • Desatero pro rodiče předškoláka – webové stránky MŠ, nebo v MŠ

  Ukončení individuálního vzdělávání:

 • ředitel má právo ukončit vzdělávání v případě, kdy zákonný zástupce nezajistí účast dítěte na ověření výstupů ani v jednom termínu

 • odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě je povinné začít navštěvovat MŠ, kde bude dále plnit povinnost předškolního vzdělávání