Letadlo

1. Mateřská škola, Čentická 2222, Praha - Újezd nad Lesy

      Tel .: 281971135, www.mscenticka.cz, email : skolka@mscenticka.cz

 

Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 – 2020 

 

Po dohodě se zřizovatelem a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Ve školním roce 2019/2020 je celková kapacita mateřské školy 76 dětí, volná kapacita (závislá na odchodu dětí do ZŠ) bude 17 dětí.

 

Pro všechny MŠ zřizované MČ Praha 21 je vytvořen jen jeden spádový obvod, tvořený celým územím MČ. Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy jsou ve všech MŠ městské části jednotná.

 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci dětí narozené v bodě 1 a 2 (pětileté a čtyřleté děti) podali přihlášku jen do jedné mateřské školy Městské části Praha 21 dle vlastního výběru. Tato děti budou mít přednostní právo na přijetí v této MŠ.

 

Při posuzování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vycházet ředitelka z kritérií v tomto pořadí takto:

 

1.

Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. děti, které dovrší nejpozději k 31.8.2019věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky – děti 6-leté.

2.

Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a děti, které dovrší nejpozději k 31. 8. 2019 věku 4 let.

3.

Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a děti, které dovrší nejpozději k 31. 8. 2019 věku 3 let. Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí datum narození dítěte.

4.

Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a děti, které dovrší nejpozději k 31. 12. 2019 věku 3 let. (Tyto děti budou přijaty v MČ Praha 21, pokud nebude kapacita MŠ naplněna dětmi z bodu 1, 2 a 3). Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí datum narození dítěte.

5.

Dítě s trvalým pobytem z jiné obce může být přijato na základě rozhodnutí o přijetí, a to pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna dětmi s trvalým pobytem v obci MČ Praha 21, tj. dětmi 6-letými, 5-letými, 4-letými a dětmi, které dovrší nejpozději k 31.12.2019 věku 3 let.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na kritéria. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména přijetí dítěte na základě doporučení nebo žádosti  ÚMČ Praha 21 - oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a dle možností MŠ (vyjádření SPC, PPP – je součásti přihlášky)

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (do 31 5. 2019 písemně řediteli školy.

Prokázání nepravdivých údajů o dítěti a rodině, bude bráno jako závažné porušení školního řádu a v případě přijetí dítěte do MŠ může být, podle § 35 školského zákona, podkladem pro zahájení správního řízení o ukončení docházky do MŠ.

V Praze dne 1. 4. 2019                                                                                                     Kuprová Helena

                                                                                                                                             ředitelka mateřské školy

 

 

Výpis z vnitřní směrnice  -  úplata za předškolní vzdělávání

 

Dítěti plnícímu povinné předškolní vzdělávání a dítěti s odkladem povinné školní docházky se vzdělání poskytuje bezúpltně

(§123zákon, 561/2004b., §6 vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění)

 

Vyhláška č.14/2005 Sb., vyhláška č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhl.č 14/2005 Sb,

o předškolní vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole nepřesahuje 50% skutečných

průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. stávajícího měsíce a to převodem na účet mateřské školy.

Úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019 stanovuji ve výši

560,-  Kč za kalendářní měsíc.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání za příslušný měsíc se nebude

snižovat z důvodu omezené docházky do mateřské školy (nemoc, dovolená) !!!

(vyhláška č.43/2006 § 6  č.4)

Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc se bude snižovat

o poměrnou částku pouze v měsíci červenci – pokud bude prázdninový

provoz mateřské školy (vyhláška č.43/2006 § 6 č.5 a § 3).

Úplata za předškolní vzdělávání se snižuje v případě doplňkové docházky do MŠ

(určitý počet dní v týdnu).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek,

nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče,

a tuto skutečnost  prokáže ředitelce školy (vyhláška.č.43/2006 §6, č5).

Viz školní řád.

V Praze dne: 1.9.2018                                        Vypracovala ředitelka školy

                                                                                Kuprová Helena