Letadlo

1. Mateřská škola, Čentická 2222, Praha - Újezd nad Lesy

      Tel .: 281971135, www.mscenticka.cz, email : skolka@mscenticka.cz

 

Výpis z vnitřní směrnice  -  úplata za předškolní vzdělávání

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo

svazkem obcí a v přípravné třídě základní školy se poskytuje bezúplatně nejvýše

na 12 měsíců

(§123zákon, 561/2004b., č.384/2005, č.472/2011Sb.)

Děti se školním odkladem platí úplatu za předškolní vzdělávání

od října do července.

Vyhláška č.14/2005 Sb., vyhláška č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhl.č 14/2005 Sb,

o předškolní vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole nepřesahuje 50% skutečných

průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná 25.den předchozího kalendářního měsíce a to převodem na účet mateřské školy.

Úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/2017 stanovuji ve výši

700,-  Kč za kalendářní měsíc.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání za příslušný měsíc se nebude

snižovat z důvodu omezené docházky do mateřské školy (nemoc, dovolená) !!!

(vyhláška č.43/2006 § 6  č.4)

Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc se bude snižovat

o poměrnou částku pouze v měsíci červenci – pokud bude prázdninový

provoz mateřské školy (vyhláška č.43/2006 § 6 č.5 a § 3).

Úplata za předškolní vzdělávání se snižuje v případě doplňkové docházky do MŠ

(určitý počet dní v týdnu).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek,

nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče,

a tuto skutečnost  prokáže ředitelce školy (vyhláška.č.43/2006 §6, č5).

Viz školní řád.

V Praze dne: 1.9.2015                                         Vypracovala ředitelka školy

                                                                                Kuprová Helena