Letadlo

Protože vaše děti si ve školce "jen nehrají" a paní učitelky je "jen nehlídají" budem vás v této rubrice deníček "školníček" průběžně informovat o tom, co vše se u nás děje

 

Školní rok 2017/2018

 Opět se hlásí náš školníček a zprávy o dění ve školce. Kamarádi opět prožili spoustu zajímavých věcí. Navštívili akci konanou na multifunkčním hřišti nazvanou Den Země. Dozvěděli se spoustu zajímavých věcí o třídění odpadu a jak je to důležité pro naši planetu. V dubnu jsme viděli divadélko a v květnu jsme si užili nádherné Férické kino, které bylo o životě stromů. Tímto představením nás provázel Svatojánský brouček a Beruška a provedli nás od kořenů až po listy. Kamarádi se dozvěděli, jak důležité stromy jsou. Samozřejmě že ve všech třídách proběhlo vyrábění dárečků pro naše maminky. Doufáme, že se jim výrobky líbili. Také proběhlo fotografování tříd a nejstarších kamarádů na tablo. Fotografie jsou k dispozici ve třídách u pí. učitelek.

Jistě jste si všimli, že naše pískoviště prošlo změnou. Jedno velké jsme vyměnili za dvě menší. Velice děkujeme rodičům i prarodičům, kteří nám přišli pomoci při úpravě přední zahrady, převezení písku a sestavení pískovišť.

Dále si kamarádi ze žluté a modré třídy užili hned dvě cizojazyčné pohádky a dvě dílničky. Při jedné si vyrobili datlové kuličky, na kterých si všichni pochutnali a při druhé nás navštívili i někteří rodiče a měli možnost si “ukuchtit” závitky. Snad jste si pochutnali a doufáme, že i pobavili.

A co nás ještě čeká a nemine? Příští týden v pátek to bude Den dětí spojený se Dnem rodiny. Spolek rodičů si pro Vás a Vaše ratolesti připravil na naší školní zahradě různé úkoly. Doufáme, že nám počasí bude přát a nebude pršet. To samé si přejeme na následující výlet do Duhového parku. Veškeré informace najdete na dveřích či v šatnách. Prosíme, opravdu čtěte informace, ať víte co nového se u nás ve školce děje.

No a na závěr nás bude čekat pasování na školáky a my naše předškoláky již povýšíme do stavu školního. A tak to je všechno. Prozatím všem přejeme klidné dny, doufejme, že slunečné a zase příště.


Seznam přijatých uchazečů o předškolní vzdělávání na rok 2018/2019

1

34

2

38

8

45

10

49

18

50

22

55

25

56

31

59

33

 

 

28.5.2018 od 17.00 hodin se v 1. MŠ uskuteční informativní schůzka se zákonnými zástupci přijatých dětí.


INFORMACE PRO RODIČE K PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

  1. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
  2. Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 21 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 21 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 21 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 21.
  3. Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, evidenční list-včetně originálu nebo ověřené kopie, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně občanský průkaz dítěte.
  4. Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
  5. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  6. Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.

Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ a umístěním na webových stránkách MŠ.

Přihlašovací formuláře:

Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list stažením na webu příslušné mateřské školy. Jeden měsíc před zápisem budou k dispozici ke stažení na webových stránkách , případně v listinné podobě v 1. MŠ od  23.4. do  27.4.2018.

Přijímání žádosti:

Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do zvolené (-ných) mateřské (-ých) školy (škol) ve dnech 9. nebo 10. 5. 2018  od 13.00 do 17.00 hodin Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

Vyjádření k podkladům:

14. 5. 2018 od 10,00h.do 17,00h. Nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí. 

Přijímací řízení:

16. 5. 2018 zveřejnění výsledku zápisu na webu MŠ a vývěsce v MŠ - registrační čísla přijatých dětí.

        17. 5. 2018 a 18. 5.2018 od 13,00h.do 17,00h.  Možnost odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do preferované mateřské školy dle zveřejnění na webu a vývěsce a popř. zpětvzetí žádosti do MŠ.

6. 6. 2018 od 13,00h.do 17,00h.  - vydávání Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ, popř. i o přijetí do MŠ a sejmutí zveřejněného výsledku zápisu.

Individuální vzdělávání dítěte:

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce Mateřské školy Sluníčko. Oznámení je povinen učinit nejpozději

3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

·  jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

· uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

· důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Pomalu se blíží březen ke konci a my jsme tu opět s naší aktualizací školníčku. Ačkoli nám již oficiálně začalo jaro, tak si počasí dělá, co chce. Místo, abychom mohli vyběhnout na zahradu a užívat si jarního provoněného vzduchu, jsme nuceni chodit na procházky. Což naši kamarádi někdy těžce nesou, protože volné běhání po zahradě mají raději.

Někteří kamarádi již dostali kupóny na zmrzlinu a ti co nedostali, tak jistě dostanou. Je to odměna za to, že krásně ve všech třídách vyzdobili veliké tulipány, které jsou umístěné v Europarku ve Štěrboholech. Velice všechny kamarády chválíme, protože si na této práci dali velmi záležet.

Od posledních zpráviček jsme měli možnost shlédnout dokonce 2 divadélka a to proto, že jedno přijelo v náhradním termínu, jelikož při prvním pokusu divadelníkům nenastartovalo auto. Poslední divadélko se kamarádům velice líbilo a všichni jsme se u něho bavili a smáli.

Další akcí, kterou jsme s kamarády prožili, byla návštěva našich babiček z Klubu aktivních seniorů. Ty si pro naše děti připravili výrobu velikonočních ozdob z vizovického těsta. Všem se tato práce velice líbila a všichni si na svých výtvorech dali záležet.

V tomto měsíci také proběhla další beseda a to na téma Předčtenářská gramotnost, ale bohužel účast nebyla tak velká, jak bychom si představovali. Apelujeme na Vás na všechny, neděláme tyto besedy pro nás, ale pro Vás - rodiče a věříme, že tato témata jsou zajímavá a mohla by Vám přinést užitečné informace. Taktéž nejsou tyto besedy pouze pro rodiče předškoláků, ale také pro rodiče mladších kamarádů. Čtěte prosím cedulky a informace na webu.

Tímto prozatím končíme a těšíme se na Váš opět příště.


     Je tu únor a jsou tu nové zprávičky z naší školky. I když nám zima nepřeje, přece jen jsme probrali zimní témata ve všech třídách. I trochu sněhu jsme zažili a mohli jsme si vyzkoušet co se s ním děje, když jej necháme roztát – toto nejvíce zajímalo naše nejmladší.   

     Opět k nám zavítalo divadélko, ve kterém se naši kamarádi seznámili s medvědí rodinkou. Všem se to velmi líbilo. Také jsme uspořádali besedu pro rodiče ohledně školní zralosti a připravovaného nultého ročníku v místní ZŠ. Bohužel účast byla velmi malá. Snad na příštích připravovaných besedách bude účast větší. Pevně v to doufáme.

     Tento týden jsme měli nejen jako téma, ale i jako akci pro Vás všechny „Karnevalové řádění“. I když nás bylo pomálu, tak pevně doufáme, že jste si program pěkně užili. Foto bude opět na webu. Příští týden budou jarní prázdniny v ZŠ, a proto bude náš provoz omezen na jednu třídu. Sice se pořád opakujeme, ale prosíme, čtěte všechna oznámení, která se ve školce vyskytnou, abyste nepřišli o žádné aktuality. Tímto budeme tentokrát končit a těšíme se zase příště.


     Je tu prosinec a my jsme zde opět s našimi zprávičkami. Za uplynulou dobu jsme toho stačili spoustu zažít. Během běžných činností i něco navíc. Je tím myšlena například návštěva našich babiček z Klubu seniorů. Ty si připravili pro naše kamarády perníkové těsto a s trpělivostí jim vlastní se pustili s dětmi do vykrajování. Všechny to velice bavilo - nejvíce asi ty nejmenší, byl to pro ně pěkný zážitek. Moc našim babičkám děkujeme.

 Tyto upečené dobrůtky jste měli možnost ochutnat na našem Předvánočním posezení v Café Útes. Tam si děti mohli zatančit a zasoutěžit pod vedením milého Klauna Pína. Nakonec nám přišel i Mikuláš, Čert a Anděl. Všechny třídy jim krásně zarecitovali a zazpívali písničky a zasloužili si tak odměnu v podobě Mikulášských balíčků. Snad jste se bavili i vy a nejen Vaše ratolesti.

Další zábavou pro naše kamarády bylo divadlo Ptačí cirkus. Všem se toto představení líbilo, dokonce si někteří vyzkoušeli, jak se čaruje.

Také jsme jeli na výlet na zámek Loučeň. Tam jsme se prošli po zámeckém parku, trochu bloudili v bludišti a nakonec jsme navštívili samotný zámek. Prohlédli jsme si komnaty prince a princezny, dozvěděli jsme se něco málo o vánočních zvyklostech a podívali jsme se na dřívější vánoční ozdoby a krásný slaměný Betlém. Na závěr si všichni ozdobili perníček a také si jej poctivě snědli a zapili teplým čajem. Při volných chvilkách jsme snědli dobroty, které nám připravili naše maminky.

Samozřejmě nechybělo ve školce různé vyrábění, které si nakonec před svátky děti odnesou domů.

Na závěr budeme doufat, že přijde i k nám do školky vysněný Ježíšek a také nám přinese nějaké ty dárky, abychom si mohli zase hrát s něčím novým.

Pro letošní rok to bude vše, a proto Vám za celý kolektiv přejeme krásné a klidné svátky a šťastný Nový Rok.


 Nový školní rok je v plném proudu a my jsme tu opět s našimi zprávičkami. V modré a žluté třídě nám zůstali kamarádi, kteří již chodili loňský rok. K nim přibylo pár nových a velmi dobře se začlenili do kolektivu. V červené třídě jsme letos přivítali plno nových malých kamarádů. Po postupném zvykání si na nové prostředí a kolektiv, si troufáme říci, že jsme už za obdobím pláče. Malí kamarádi si pěkně zvykli a už začínáme fungovat jako třída. Když se objeví nějaký ten splín, ostatní velmi ochotně dotyčného kamaráda pohladí a utěší.

     Od září jsme již měli několik divadýlek, která se všem kamarádům líbila. Minulý týden v naší školce proběhlo podzimní řádění s písničkami a tvořivou dílničkou. Doufáme, že se Vám to líbilo jako nám a i přes nepřízeň počasí jste si tuto akci užili. Velice děkujeme za veškeré dobroty, které jste pro naše kamarády vyrobili.

     Následující den jsme navštívili každoroční výstavu ovoce a zeleniny u našich zahrádkářů. I s našimi nejmladšími jsme vyrazili. Všem se tato výstava líbila a i naši nejmladší si to doufám užili. Fotografie naleznete na našem webu.

     Závěrem tak jako každý rok, prosíme rodiče, aby četli web a naše nástěnky, společně se stromem mezi vchody. Aby Vám neunikli žádné novinky. To bude pro tentokrát vše, proto se prozatím loučíme a příště opět s našimi zprávičkami.