Stanovy SRPŠ

Článek I

Název spolku

„Spolek rodičů a přátel školy MŠ Čentická“ (dále jen „Spolek“).

Článek II

Sídlo a identifikační údaje

1.     Sídlo Spolku: Čentická 2222, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

2.     Identifikační číslo Spolku: ……

3.     Datum vzniku Spolku: ……

Článek III

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

Článek IV

Poslání Spolku

Hlavním posláním Spolku je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a účinná a dobrovolná pomoc při plnění poslání mateřské školy 1. Mateřská škola v Praze 9 – Újezd nad Lesy, Čentická 2222 (dále jen „MŠ Čentická“).

Článek V

Hlavní činnost Spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. IV těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností
 2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. IX. těchto stanov, dotací a sponzorských darů a ze zisku z vedlejší činnosti dle čl. VI. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti příjem, použije Spolek tento příjem k pokrytí nákladů na jeho činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.
 3. Spolek provozuje a vykonává zejména následující hlavní činnosti:

a)    seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli mateřské školy a s úkolem zákonných zástupců při jejich naplňování;

b)    seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;

c)    vede finanční fond Spolku a ve spolupráci s vedením mateřské školy rozhoduje o jeho využití ve prospěch dětí školu navštěvujících;

d)    přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajištění výchovné, kulturní a sportovní činnosti a zlepšování prostředí v mateřské škole ve prospěch dětí školu navštěvujících;

e)    spolupracuje s orgány státní správy ve školství.

Článek VI

Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. V. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Článek VII

Vznik a zánik členství

1.Členství ve Spolku je dobrovolné.

2.   Členství fyzické osoby, zákonného zástupce dítěte registrovaného v MŠ Čentická, vzniká okamžikem jeho přijetí do MŠ Čentická automaticky.

3.   Členem Spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která souhlasí se Stanovami spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

4.     Osoba, která je uvedena v bodě 3, se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě Výkonnému výboru.

5.     Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

a)    u osob uvedených v bodě 2) ukončením docházky dítěte do mateřské školy, neprojeví-li tato osoba zájem pokračovat v členství, toto musí být oznámeno písemně;

b)    dobrovolným vystoupením člena. Členství končí doručením písemného oznámení o ukončení členství Výkonnému výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak. Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit;

c)    u osob uvedených v bodě 3) úmrtím člena, prohlášením za mrtvého nebo zánikem člena;

d)    vyloučením člena. Členství končí doručením rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výkonný výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje poslání Spolku dle čl. IV těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VIII těchto stanov;

e)    neuhrazení členského příspěvku;

f)     zánikem Spolku.

6.     Členové neručí za dluhy Spolku.

Článek VIII

Práva a povinnosti člena

1.Každý člen Spolku má právo:

a)    podílet se na činnosti Spolku;

b)    informovat se o dění ve Spolku;

c)    podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;

d)    účastnit se a podílet se na rozhodování na Členské schůzi;

e)    volit členy Výkonného výboru a být volen do Výkonného výboru

f)     účastnit se akcí pořádaných MŠ Čentická a Spolkem.

2.     Každý člen Spolku má povinnost:

a)    platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Členská schůze;

b)    chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;

c)    dodržovat stanovy Spolku;

d)    svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku;

e)    řídit se usnesením Členské schůze;

f)     podílet se na činnosti Spolku.

Článek IX

Členské příspěvky

1.Výši a splatnost členského příspěvku určí Členská schůze.

2.     V případě ukončení členství během školního roku se příspěvek nevrací.

3.     Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout, snížit nebo vrátit jsou-li k tomu vážné důvody. O prominutí, snížení nebo vrácení rozhoduje Výkonný výbor.

4.     Splatnost členského příspěvku lze na žádost člena odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výkonný výbor.

5.     V případě, že má člen Spolku více hlasů na Členské schůzi (tj. 2 a více dětí navštěvujících MŠ Čentická), bude výše příspěvku vynásobena počtem hlasů (tj. dětí).

Článek X

Orgány Spolku

1.Organizační strukturu Spolku tvoří:

a)    Členská schůze

b)    Výkonný výbor

Článek XI

Členská schůze

1.Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

2.Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý správní rok, přijímá zásady činnosti pro následující správní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitostí pro existenci a činnost Spolku. Do její působnosti tak náleží:

a)    určit hlavní zaměření činnosti Spolku,

b)    rozhodovat o změně stanov,

c)    schvalovat hospodaření Spolku,

d)    rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,

e)    volit členy Výkonného výboru,

f)     rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací,

g)    rozhodnout o přeměně Spolku.

 

3.     Členská schůze je svolávána Výkonným výborem dle potřeby, nejméně však jednou za správní rok.

4.     Na žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do 8 týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Výkonný výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.

5.     Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen, mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení náležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

6.     Pozvánka na Členskou schůzi Spolku s jejím programem musí být vyvěšena na hlavní nástěnce a na webových stránkách MŠ Čentická nebo Spolku nejméně jeden týden před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se zúčastnit. Již svolané zasedání Členské schůze lze odvolat nebo odložit.

7.     Každý člen má takový počet hlasů, jaký je jeho počet nezletilých dětí navštěvujících mateřskou školu MŠ Čentická, tedy jednomu dítěti navštěvujících MŠ Čentická odpovídá jeden hlas na Členské schůzi. Ostatní členové mají vždy jeden hlas. Jednotlivé hlasy členů mají stejnou váhu.

8.     Členská schůze je schopná usnášet se za účasti nadpoloviční většiny hlasů všech členů Spolku. Pokud se nadpoloviční většina hlasů všech členů ve stanovený čas začátku jednání Členské schůze nesejde, získá Členská schůze usnášení schopnost po uplynutí 15 minut po sečtení přítomných hlasů členů. Usnesení Členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů Spolku.

 

Článek XII

Výkonný výbor

1.Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej Výkonný výbor spolku. Výkonný výbor má 5 členů:

a)    3 členové z řad členů Spolku s těmito funkcemi: předseda, místopředseda, pokladník;

b)    2 členové z řad pedagogického sboru MŠ Čentická.

2.     Výkonný výbor je volen Členskou schůzí veřejnou volbou na období 1 roku. Opětovné zvolení je možné. Každý ze členů výboru může z této funkce odstoupit. Předseda je volen Členskou schůzí ze zvolených členů Výkonného výboru.

3.     Jménem Spolku na venek jedná vždy předseda společně s dalším členem Výkonného výboru.

4.     Výkonný výbor řídí činnost Spolku zejména takto:

 • svolává Členskou schůzi;
 • vede evidenci členů Spolku;
 • projednává změny ve Stanovách spolku;
 • schvaluje účetní uzávěrku Spolku;
 • projednává rozpočet Spolku, jeho čerpání v předchozím správním roce a plán výdajů pro následující správní rok;
 • navrhuje výši členského příspěvku a jeho splatnost;
 • rozhoduje o přijetí za člena Spolku;
 • rozhoduje o zachování členství v případě ukončení školní docházky dítěte v MŠ Čentická;
 • rozhoduje o zrušení členství v případě porušení stanov Spolku;
 • informuje o svých rozhodnutích členy Spolku prostřednictvím webových stránek školy a nástěnky MŠ Čentická v budově školy.

5.     Schůzi Výkonného výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně čtyřikrát ročně. Na schůzi Výkonného výboru mohou být dle potřeby zváni hosté.

 

Předseda

6.     Předseda spolku rozhoduje o běžných záležitostech Spolku.

7.     Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Výkonného výboru, případně na další členy Spolku.

8.     Předseda spolku je oprávněn udělit plnou moc k zastupování Spolku třetí osobě na základě schválení Výkonným výborem.

9.     Předseda je před Členskou schůzí odpovědný za plnění rozhodnutí Výkonného výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod Spolku.

10.  Předseda vede Členskou schůzi, ověřuje její usnášeníschopnost a je odpovědný za pořízení zápisu z jejího jednání.

Článek XIII

Správní rok

1.Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

2.     Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby Spolku.

Článek XIV

Zásady hospodaření Spolku

1.Spolek je neziskovou organizací.

2.     Příjmy Spolku tvoří členské příspěvky a dále dary, dotace, výnosy z pořádaných akcí. Další příjmy mohou být příjmy z aktivit, které jsou v souladu s účelem a aktivitami Spolku.

3.     Výdaje Spolku jsou určeny především na materiální a finanční pomoc škole, eventuálně na pokrytí dalších nákladů, které jsou určeny k zajištění aktivit spolu v souladu s činností Spolku dle těchto stanov.

4.     Hospodaření Spolku se řídí rozpočtem, který na návrh Výkonného výboru schvaluje Členská schůze.

5.     Spolek vede pokladnu a vlastní bankovní účet, který je oddělen od ostatních finančních prostředků školy. Dispoziční právo k bankovnímu účtu má předseda, místopředseda a pokladník.

6.     Nakládání s finančními prostředky v souladu s pokyny schválenými buď Členskou schůzí, nebo Výkonným výborem je pověřen pokladník. Pokladník také předkládá roční zúčtování příjmů a výdajů Výkonnému výboru.

7.     Kontrolu hospodaření Spolku (nahlížením do záznamů o hospodaření, záznamů o výdajích a příjmech v průběhu kalendářního roku atp.) je oprávněn vykonat každý člen. Výkonný výbor je povinen, na základě předchozí výzvy, umožnit členům Spolku kontrolu hospodaření.

8.     Členové spolku nemají nárok na finanční odměnu z titulu svého členství ve Spolku a jeho orgánech.

Článek XV

Zánik Spolku

1.Spolek zaniká:

 • zrušení Spolku s likvidací;
 • fúzí spolků;
 • rozdělením Spolku.

2.     O zániku Spolku rozhoduje Členská schůze a Výkonný výbor jej oznamuje orgánům, u kterých je Spolek registrován. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky Spolku.

3.     Zánik Spolku ohlásí předseda Výkonného výboru řediteli školy.

4.     Zaniká-li Spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne mateřské škole MŠ Čentická, která jej použije k financování mimoškolních aktivit pro své žáky.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

1.Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy,  zejména ustanovením z. č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník.

2.     Změny a dodatky těchto stanov schvaluje Členská schůze spolku písemným zápisem.

3.     Tyto stanovy nabývají účinností dnem registrace.