Den v mateřské škole

Provoz mateřské školy od 6.30 do 17.30 hodin

od 6.30 do 7.30 hodin se schází děti v modré třídě, od 7.30 hodin ve všech třídách a to vždy tam, kde je dítě zapsáno. Docházka je ukončena v 8.00 hodin (pokud nebyl domluven s pí. učitelkou příchod na jinou hodinu)

Od 8.00 do 12.00 hodin – povinné předškolní vzdělávání

od 6.30 do 9.00 hodin

hry a činnosti dětí podle jejich zájmu a volby, tvořivé a estetické činnosti individuální přístup k dětem, průpravné cvičení, cvičení na nářadí, pohybové a taneční hry, komunitní kruh, seznamování s plánovanou činností řízenou pí. učitelkou

od 9.00 do 9.30 hodin

dopolední svačina

od 9.30 do 11.30 (12.00) hodin

plánovaná vzdělávací činnost řízená pí. učitelkou (ve třídě, na zahradě, na vycházce do okolí MŠ), všechny činnosti probíhají prožitkově, skupinově, frontálně, individuálně

od 11.30 do 12.30 hodin

oběd, upevňování hygienických návyků, kultura stolování, sebeobsluha

od 12.30 do 14.30 hodin

odpolední odpočinek, četba pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby, občasné zařazení pohádek na DVD, pro děti s nižší potřebou spánku jsou připraveny klidové činnosti tak, aby nerušily spící děti. Nikoho spát nenutíme!

od 14.30 do 14.45 hodin

odpolední svačina

od 14.45 do 17.30 hodin

odpolední zájmová činnost podle volby dětí, tvořivé činnosti, individuální přístup, pokud počasí dovoluje, činnosti se přesouvají na školní zahradu. V případě nižšího počtu dětí na třídu lze třídy spojovat.

 

Pitný režim zajištěn po celý den, děti mají možnost volby mezi čajem, džusem a neochucenou vodou.