Školní řád

Provoz školy, způsob scházení a rozcházení:

Provoz školy: pondělí – pátek od 6.30 do 17.30 hodin

Od 6. 30 do 7.30 hodin se všechny děti scházejí v modré třídě, od 7.30 hodin pak ve všech třídách a to vždy tam, kde je dítě zapsané. Děti přicházejí do mateřské školy do 8.00 hodin, poté se zamykají z důvodu bezpečnosti vchodové branky a vstup do areálu školy je možný na zazvonění.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8.00 do 12.00 hodin.

Vyzvedávání po obědě je možné v době od 12.30 do 13.00 hodin

Děti s celodenní docházkou se vyzvedávají nejdříve v 14.45 a nejpozději v 17.30 hodin.

Na žádost zákonných zástupců lze docházku přizpůsobit jejich potřebám – pozdější příchod, dřívější odchod.

Při příchodu dětí je nutné, aby zákonný zástupce předal dítě pí. učitelce přímo ve třídě a nahlásil každou změnu, která se týká zdravotního stavu nebo nenadálé události, které mohou ovlivnit chování dítěte v kolektivu ostatních dětí.

Mateřská škola může přerušit nebo omezit provoz v době prázdnin v základní škole.

 

Docházka, způsob omlouvání nepřítomnosti:

Případnou nepřítomnost dítěte zákonní zástupci omlouvají písemně do sešitu omluvenek v šatně každé třídy, nebo telefonicky nejdéle do 7.00 hodin toho dne, kdy dítě nebude přítomno. V případě, že dítě není omluveno včas, bude první den nepřítomnosti započítán do stravného, první den nepřítomnosti si rodič může oběd vyzvednout v MŠ v době od 11:15 do 11:20 do přinesené nádoby.

Při delším přerušení docházky z důvodu závažného infekčního onemocnění, smí dítě opět navštěvovat kolektiv po předložení písemného potvrzení ošetřujícího lékaře

 

Oblečení dětí v mateřské škole:

Děti přichází do mateřské školy čistě umyté a oblečené. Oblečení má být jednoduché a praktické, aby dítě mělo volnost pohybu a mohlo se pokud možno bez pomoci snadno oblékat a svlékat. Vše by mělo být označeno jménem dítěte.

Obuv na přezutí má mít opatek a podpatek – nesmí se nosit pantofle!!!

Obuv musí být bezpečná.

 

Místo a čas pro podávání podnětů, návrhů, stížností a konzultace:

Každý  pátek od 8.00 do 14.00 hodin v ředitelně školy, nebo kdykoli po předchozí domluvě s ředitelkou (pí. učitelkou) školy tak, aby se vyšlo vstříc pracovnímu vytížení zákonných zástupců.

 

Celý Školní řád je vyvěšen na nástěnkách v každé třídě. Rodiče jsou povinni se s ním seznámit a dodržovat jeho ustanovení – je pro ně závazný!

Ředitelka školy s obsahem Školního řádu seznamuje rodiče na první schůzce v měsíci září.

 

V Praze dne 1. 9.2023                                                            Špreňarová Jaroslava, ředitelka školy