Výpis z vnitřní směrnice - úplata za předškolní vzdělávání

Dítěti plnícímu povinné předškolní vzdělávání a dítěti s odkladem povinné školní docházky se vzdělání poskytuje bezúplatně

(§123zákon, 561/2004b., §6 vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění)

 

Vyhláška č.14/2005 Sb., vyhláška č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhl.č 14/2005 Sb,

o předškolní vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole nepřesahuje 50% skutečných

průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. stávajícího měsíce a to převodem na účet mateřské školy.

Úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024 stanovuji ve výši

795,-  Kč za kalendářní měsíc. Č.Ú.  245669319/0800

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání za příslušný měsíc se nebude

snižovat z důvodu omezené docházky do mateřské školy (nemoc, dovolená) !!!

(vyhláška č.43/2006 § 6  č.4)

Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc se bude snižovat

o poměrnou částku v měsíci červenci a srpnu – pokud bude MŠ zajišťovat prázdninový provoz  (vyhláška č.43/2006 § 6 č.5 a § 3).

Provoz mateřské školy lze za závažných důvodů (organizační a technické příčiny, nařízení karantény, zhoršení epidemiologické situace), které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, a to i v jiném období. V uvedených případech bude případné snížení úplaty řešeno s ohledem na konkrétní důvod a délku uzavření předškolního zařízení.

Úplata za předškolní vzdělávání se snižuje v případě doplňkové docházky do MŠ (určitý počet dní v týdnu).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek,

nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče,

a tuto skutečnost  prokáže ředitelce školy (vyhláška.č.43/2006 §6, č5).

Viz školní řád.

V Praze dne: 1.9.2023                                        Vypracovala ředitelka školy

Špreňarová Jaroslava