Předškoláci

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ zajišťuje povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 do 6 (popřípadě 7) let a to formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu 4 souvislých hodin denně. Začíná prvním školním dnem v měsíci září a končí posledním školním dnem v měsíci červnu – povinné vzdělávání se nekoná ve dnech prázdnin v základních a středních školách

 • Vzdělávání probíhá denně od 8.00 do 12.00 hodin
 • V případě nenadálé absence dítěte (nemoc nebo úraz) oznámí zákonní zástupci tuto skutečnost telefonicky nebo prostřednictvím záznamníku bez zbytečného odkladu mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti
 • Zákonný zástupce v případě nepřítomnosti dítěte, které plní povinné vzdělávání, z jiných důvodů než nemoc (např. rodinná dovolená, ozdravný pobyt, sportovní soustředění, pobyt u prarodičů) požádá minimálně  týden předem mateřskou školu o uvolnění a to písemně – „Žádost o uvolnění“, která je uveřejněna na webových stránkách mateřské školy)
 • V případě neomluvené nepřítomnosti dítěte, která je delší než 3 dny, bude mateřská škola požadovat doložení důvodů, které k této skutečnosti vedly – písemné vyjádření zákonného zástupce, potvrzení lékaře
 • Při opakované neomluvené absenci bude záležitost řešena v souladu s právními předpisy

 • Příloha č. 1 školního řádu

INDIVIDUÁLNÍ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinné předškolní vzdělání lze plnit formou individuálního vzdělávání. Pokud se bude touto formou dítě vzdělávat převážnou část roku je povinností zákonného zástupce nejpozději tři měsíce před zahájením školního roku, oznámit tuto skutečnost mateřské škole – nejpozději do konce měsíce května.

Oznámení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte
 • vymezení období, po které bude dítě individuálně vzděláváno
 • důvody tohoto vzdělávání

Termíny pro ověření úrovně dosahovaných očekávaných výstupů:

 • od 25. do 30. listopadu kalendářního roku v odpoledních hodinách
 • náhradní termín od 1. do 10. prosince kalendářního roku v odpoledních hodinách
 • vybraný termín zákonný zástupce nahlásí mateřské škole
 • na základě ověření očekávaných výstupů může škola doporučit další formy individuálního vzdělávání, nebo návštěvu PPP pro posouzení školní zralostiDoporučené vzdělávací oblasti:
 • školní vzdělávací program – uveřejněn na www.mscenticka, nebo v MŠ
 • Desatero pro rodiče předškoláka – webové stránky MŠ, nebo v MŠUkončení individuálního vzdělávání:
 • ředitel má právo ukončit vzdělávání v případě, kdy zákonný zástupce nezajistí účast dítěte na ověření výstupů ani v jednom termínu
 • odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě je povinné začít navštěvovat MŠ, kde bude dále plnit povinnost předškolního vzdělávání