Zápis

Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 – 2020

Po dohodě se zřizovatelem a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Ve školním roce 2020/2021 je celková kapacita mateřské školy 76 dětí, volná kapacita (závislá na odchodu dětí do ZŠ) bude 19 dětí.

Pro všechny MŠ zřizované MČ Praha 21 je vytvořen jen jeden spádový obvod, tvořený celým územím MČ. Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy jsou ve všech MŠ městské části jednotná.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci dětí narozené v bodě 1 a 2 (pětileté a čtyřleté děti) podali přihlášku jen do jedné mateřské školy Městské části Praha 21 dle vlastního výběru. Tato děti budou mít přednostní právo na přijetí v této MŠ.

Při posuzování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vycházet ředitelka z kritérií v tomto pořadí takto:

 

1. Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. děti, které dovrší nejpozději

 k 31. 8. 2020 věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky – děti 6-leté.

2. Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a děti, které dovrší nejpozději k 31. 8. 2020 věku 4 let.
3. Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a děti, které dovrší nejpozději k 31. 8. 2020 věku 3 let. Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí datum narození dítěte.
4. Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a děti, které dovrší nejpozději k 31. 12. 2020 věku 3 let. (Tyto děti budou přijaty v MČ Praha 21, pokud nebude kapacita MŠ naplněna dětmi z bodu 1, 2 a 3). Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí datum narození dítěte.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na kritéria. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména přijetí dítěte na základě doporučení nebo žádosti  ÚMČ Praha 21 – oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a dle možností MŠ (vyjádření SPC, PPP – je součásti přihlášky)

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (do 31 5. 2020 písemně řediteli školy.

Prokázání nepravdivých údajů o dítěti a rodině, bude bráno jako závažné porušení školního řádu a v případě přijetí dítěte do MŠ může být, podle § 35 školského zákona, podkladem pro zahájení správního řízení o ukončení docházky do MŠ.

 

V Praze dne 1. 4. 2020                                                                                               Kuprová Helena

ředitelka mateřské školy

Formuláře