Spolek rodičů a přátel školy MŠ Čentická

Základní informace
Hlavním posláním Spolku je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy
a účinná a dobrovolná pomoc při plnění poslání mateřské školy.

Přijetím dítěte do 1.MŠ se rodič automaticky stává členem spolku. Na začátku školního
roku se koná schůzka v 1.MŠ, která je zároveň i členskou schůzí.

Spolek je neziskovou právní organizací hospodařící s nulovým rozpočtem, zapsaným v
obchodním rejstříků (IČO 05625327). Spolek je zastupovaný výborem složeným z 5ti členů
(2 ze strany školky a 3 ze strany rodičů).

Spolek se řídí stanovami, Stanovy SRPŠ

Poslání spolku
Hlavním cílem spolku je podpora spojení rodiny a školky. Spolek:
 komunikuje s rodiči o aktivitách spolku
 vede fond členských příspěvků spolku
 podporuje MŠ dobrovolnými aktivitami pro děti ve školce
 předává a komunikuje podněty, připomínky a otázky od rodičů

Roční příspěvek do spolku
Každý člen je povinen platit do fondu spolku roční příspěvek za každé dítě umístěné ve
školce, výše příspěvku se každoročně odsouhlasuje na členské schůzi.

Pro školní rok 2023/2024 je příspěvek 2.000,-Kč. Platbu je nutné provést do 30.9.2023, a
to v plné výši nebo částečné 1.000,-Kč za první pololetí a doplatek 1.000,- zaslat do
31.1.2024.

Variabilní symbol – uveďte shodný jako pro platby školkovného a stravného.

Roční příspěvek je jednorázový poplatek do fondu, který se jednotlivě nevyúčtovává. Spolek je ale povinen použít prostředky z fondu striktně dle stanov a to pouze ve prospěch
dětí navštěvujících 1.MŠ. Z fondu jsou hrazeny školní výlety, divadélka, drobné dárky dětem
např. na Vánoce, akce SRPŠ v daném školním roce. Vyúčtování použití fondu je na konci
roku posláno emailem či k nahlédnutí v MŠ. Každý rodič má právo nahlédnout do účetnictví
spolku.

Členské příspěvky jsou hrazeny pouze přes banku – spolek má zřízený transparentní
účet u Fio banky. Č. účtu: 2801190915/2010
Webová adresa transparentních účtů u Fio banky:

Seznam transparentních účtů | Fio banka

Komunikace se spolkem
Spolek sdílí informace emailem, na facebooku nebo jsou vytištěné v šatničkách školky.

Email: spolek.mscenticka@gmail.com
Pro emailovou komunikaci je zapotřebí vyjádřit svůj souhlas s jeho používáním. Souhlas je
platný pouze pro daný školní rok. Souhlas uděluje rodič podpisem na listině emailů na
členské schůzi, nebo kdykoliv během roku zasláním souhlasu na email spolku. Přes email spolek zasílá informace ohledně dění ve spolku, např. připravované akce, zápisy ze
schůzí nebo přehled o hospodaření spolku.

Facebook: SRPŠ 1.MŠ Čentická- v současné době neaktivní
Je uzavřená skupina přístupná pouze členům spolku (kontroluje správce). Na začátku každého
školního roku SRPŠ projde seznam členů a aktualizuje jej. Facebook je používán na vzájemné
sdílení informacích o akcích v 1.MŠ a reakce rodičů nebo jako kalendář akcí.

Za výbor spolku
Zuzana Housková

Nancy Široká

Marie Jandušíková